Materiály

Kategorie

Novinky

Produkty

Obchodní podmínky a reklamace

Všeobecné obchodní podmínky

Společnosti POLYTEX, s.r.o.

se sídlem: Úpická 120, 542 34 Malé Svatoňovice

IČO: 46505601

DIČ: CZ46505601

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 2015

 1.     Úvodní ustanovení

1.1.        Tyto obchodní podmínky (dále též OP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje netkaných textilií a dalších výztužových a výplňových materiálů (dále jen zboží). Výjimky z OP lze uplatňovat výhradně na základě uzavřených smluv podepsaných jednatelem společnosti prodávajícího.

1.2.        Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. V takovém případě nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.3.        Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s těmito OP seznámil a že s nimi souhlasí.

2.     Osobní údaje

2.1.        Všechna osobní data získaná při přihlášení do internetového obchodu, podání žádosti o zaslání vzorníku a data uvedená na objednávkách, budou použita jen pro potřebu vzájemného obchodního vztahu po dobu existence registrace kupujícího. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího na základě smluvního vztahu dle Nařízení EU č. 2016/679 (GDPR) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., v úplném znění změn. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat (soubor vnitřních organizačních a technických opatření)

2.2.        Osobní údaje jsou prodávajícím shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů a mohou být použity pouze pro interní potřebu prodávajícího a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jakkoliv jinak zneužity. Svou registrací v internetovém obchodě prodávajícího dává kupující souhlas ke shromaždování osobních údajů.

2.3        Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro marketingové účely, zejména za účelem zasílání obchodních sdělení nebo informací souvisejících se zbožím, službami a podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

2.4        Přístup registrovaným kupujícím do internetového obchodu prodávajícího a možnost objednávky zboží jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný kupující. Kupující je proto povinen nakládat s tímto přístupovým heslem tak, aby nedošlo k jeho zneužití třetími osobami. Za zneužití přístupového hesla z důvodu na straně kupujícího nenese prodávající žádnou odpovědnost.

2.5        Kupující má právo požádat prodávajícího o provedení opravy či doplnění osobních údajů. Dále může kupující sdělit svůj nesouhlas se zasíláním informací o změnách ceníku, nových materiálech a plánovaných odstávkách ve výrobě. Kupující je oprávněn kdykoliv písemnou formou požádat prodávajícího o vymazání všech svých osobních údajů z databáze prodávajícího (zrušení registrace).

3.     Uživatelský účet v internetovém obchodě

3.1.        Při registraci v internetovém obchodě a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Tyto údaje je kupující povinen v případě jejich změny aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.2.        Přístup k účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující nesmí umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

4.     Ceny

4.1.        Ceny uváděné v aktuálním ceníku jsou bez DPH.

4.2.        Ceník je volně dostupný ke stažení na webových stránkách společnosti (www.polytex.eu). Dále pak je přikládán k zasílaným vzorníkům. Na žádost kupujícího je možné ho kdykoliv zaslat v elektronické i tištěné podobě.

4.3.        Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou včetně DPH v sazbě dle platných právních předpisů.

4.4.        Velkoobchodní ceny jsou poskytovány bez rozdílu právnickým a fyzickým osobám při odběru celých rolí bez úpravy návinů.

4.5.        Maloobchodní ceny jsou účtovány bez rozdílu právnickým a fyzickým osobám při odběru menšího množství než je stanovená role.

4.6.        Individuální ceny, platné při splnění určitých podmínek, schvaluje jednatel společnosti.

4.7.        V případě fakturace v EUR se ceny přepočítávají v době, kdy probíhá fakturace, podle platného kurzu, stanoveného Českou národní bankou, zveřejněného na  jejích  internetových stránkách (www.cnb.cz).

4.8.        Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen, úpravu parametrů dostupného zboží a přidávání nového zboží do sortimentu. Změna ceníku může proběhnout kdykoliv. O vydání nového ceníku jsou registrovaní kupující informováni prostřednictvím e-mailu.

5.     Objednávky

5.1.        Jednotlivé prodeje se uskutečňují na základě objednávek kupujícího. Objednávku lze uskutečnit níže uvedenými způsoby:

 • Telefonicky
 • Písemně emailem nebo faxem
 • Prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího 

5.2.        Minimální odběr není stanoven. Objednat je však možné zboží vždy po celých metrech.

5.3.    Telefonická a písemná objednávka

Objednávka učiněná telefonicky nebo písemnou formou musí obsahovat tyto základní povinné náležitosti:

 • Obchodní jméno/firmu a místo podnikání/sídlo kupujícího
 • Doručovací adresu
 • IČ a DIČ, pokud je kupující registrován jako plátce DPH.
 • V případě odběratele (kupujícího) ze Slovenska je kupující povinen v objednávce uvést, zda je nebo není plátcem DPH a vč. uvedení svého IČ DPH.
 • Telefonní číslo pro snadnější komunikaci v případě potřeby.
 • E-mailový kontakt pro zaslání faktury v elektronické podobě a další komunikaci.
 • Označení objednávaného zboží (název produktu podle nabídky prodávajícího) a jeho specifikaci jako hmotnost a šíři, popřípadě barevný odstín, je-li podle nabídky prodávajícího na výběr.
 • Množství objednávaného zboží je kupující povinen v objednávce uvádět v jednotkách, které jsou uváděny v nabídce prodávajícího.
 • Požadovaný způsob platby za zboží – tedy faktura, hotovost, dobírka nebo proforma faktura.

5.4.        K uzavření kupní smlouvy na základě telefonické nebo písemné objednávky kupujícího se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva vzniká samotným dodáním zboží.

5.5.        V případě, že zboží (některý z objednaných materiálů) není skladem, prodávající po přijetí telefonické nebo písemné objednávky kupujícímu navrhne možnou náhradu. Pokud s ní kupující nebude souhlasit nebo ji nelze nabídnout, bude položka dále vedena v objednávkách a po naskladnění na náklady prodávajícího doručena.

5.6.    Objednávka prostřednictvím internetového obchodu

Objednávkou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího se rozumí vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí do objednávkového formuláře, který je k dispozici na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího na adrese: www.polytex.eu Při vyplňování objednávkového formuláře kupující zejména:

 • Vybere konkrétní zboží (materiál) z nabídky prodávajícího a zvolí množství, které chce zakoupit.
 • Vyplní povinné kontaktní údaje.
 • Zvolí formu dopravy zboží a způsob, jakým provede platbu.
 • Odešle objednávkový formulář a vyčká na potvrzovací email, který mu je obratem zaslán na emailovou adresu. V případě, že kupující v takto vyplněné  objednávce zjistí po odeslání objednávky chybu, neprodleně prodávajícího o této skutečnosti informuje telefonicky nebo emailem.

5.7.        Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího je považována za návrh kupní smlouvy, která se považuje za uzavřenou jejím doručením prodávajícímu, čímž se rozumí označení objednávky v internetovém obchodě za „Přijatou“. Řádným vyplněním a doručením objednávky prodávajícímu kupující současně potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a bere je na vědomí jakožto nedílnou součást kupní smlouvy.

5.8.        V případě, že zboží (některý z objednaných materiálů) není skladem, prodávající po přijetí objednávky prostřednictvím internetového obchodu kupujícímu navrhne možnou náhradu. Pokud s ní kupující nebude souhlasit nebo ji nelze nabídnout, bude položka dále vedena v objednávkách a po naskladnění doručena.

6.     Platební podmínky

6.1.        Kupní cena za zboží bude kupujícím hrazena na základě:

 • Faktury (daňového dokladu) pro platbu převodním příkazem
 • Dobírky
 • Proforma faktury platbou předem  

 Faktura pro platbu převodním příkazem

6.2.        Na základě faktury pro platbu převodním příkazem je kupní cena za zboží splatná po převzetí zboží kupujícím.

6.3.        Faktura pro platbu převodním příkazem se běžně vydává se splatností 14 dní od data vystavení daňového dokladu.

6.4.        Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vystavit fakturu pro platbu převodním příkazem tomu kupujícímu, pokud se v předchozích obchodních případech ocitl v prodlení se splněním svých závazků vůči prodávajícímu.

Dobírka

6.5.        Na základě telefonické objednávky lze zboží zaslat na dobírku. Úhradou ceny zboží na dobírku se rozumí zaplacení kupní ceny kupujícím při převzetí zboží od přepravce. Daňový doklad, vystavený prodávajícím, obdrží kupující spolu se zbožím.

Platba předem (zálohová faktura)

6.6.        Úhradou kupní ceny na základě zálohové faktury platbou předem se rozumí zaplacení kupní ceny prodávajícímu před odesláním zboží kupujícímu. Pro platbu předem (zálohová faktura) postačuje telefonická objednávka. V objednávce je kupující povinen mimo dalších podstatných náležitostí sdělit emailový kontakt, kam mu má být prodávajícím zaslána zálohová faktura s údaji o platbě. Zboží, spolu s vystaveným řádným daňovým dokladem, prodávající kupujícímu odešle do tří pracovních dnů ode dne, kdy je platba kupujícího podle zálohové faktury připsána na účet prodávajícího. Kupní cena podle zálohové faktury je splatná do 14 dní ode dne jejího vystavení. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je zálohová faktura prodávajícím stornována a objednávka zrušena. 

7.     Dodání a přeprava zboží 

7.1.        Za dodání zboží se považuje jeho předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího nebo osobní převzetí zboží kupujícím v případě osobního odběru. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny za zboží.

7.2.        Způsob přepravy (doručení) zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak. V případě, že je způsob přepravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko za případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.3.        V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4.        Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a uvést výhradu k převzetí. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka byla převzata v pořádku a na případnou pozdější reklamaci z důvodu mechanického poškození zboží během přepravy nemůže být brán zřetel.

7.5.        Zboží je zabaleno do PE folie nebo do papíru s PE vrstvou.

7.6.       V případě odběru celé role je zboží  opatřeno visačkou s názvem a specifikací.

Poštovné

7.7.        Zboží v balíkách prodávající odesílá kupujícímu prostřednictvím služeb přepravce, jímž je Česká pošta, s. p. a GLS CR, s.r.o.. Pokud hmotnost nebo rozměry zásilky zboží překročí limitní podmínky stanovené přepravcem pro přepravu zboží, bude zboží rozděleno do více balíků. Cena přepravy za jednotlivé balíky se potom sčítá.

7.8.        Ceny poštovného jsou vyčísleny na konci objednávky.

7.9.        Zboží na paletách a nadměrné zásilky předává prodávající k přepravě dopravci – vybrané spediční firmě. Cena za přepravu se určuje dle váhy zásilky se zbožím.

Osobní odběr

7.10.     Objednané zboží je kupující oprávněn vyzvednout si i osobně v sídle prodávajícího, v jeho provozovně – podnikové prodejně na adrese: Úpická 120, 542 34 Malé Svatoňovice, a to každý pracovní den od 6.00 do 13.30 hodin. V případě osobního odběru zboží lze kupní cenu platit pouze v hotovosti při převzetí zboží.

8.     Kontrola zboží a faktury, odstoupení od kupní smlouvy

8.1.        Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, kupní smlouvu (objednávku) a fakturu přiloženou ke zboží. Jestliže je zásilka se zbožím v rozporu s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to výměnou za požadované zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy

8.2.        Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy v případě dodávky zboží, které prodávající upravil podle přání kupujícího. Zejména pak nelze odstoupit od smlouvy v případě, že předmětem kupní smlouvy byl prodej zboží, u něhož je na přání zákazníka upravena šíře, barva, množství teplem aktivovatelného lepidla a složení textilií.

8.3.        Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být učiněno formou písemného oznámení, doručeného prodávajícímu prokazatelně do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží a to na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

8.4.        Zboží musí být prodávajícímu vráceno do pěti (5) pracovních dnů od odeslání písemného oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno v celém množství, nepoškozené, neopotřebené, opatřené původní visačkou s popisem zboží a dostatečně zabalené.

8.5.        Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno nebo částečně spotřebováno.

8.6.        V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 8.5. obchodních podmínek a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

8.7.        Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

9.     Záruka za jakost, reklamace 

9.1.        Práva a povinnosti z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží (z vadného plnění) se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

9.2.        Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným použitím a opotřebením zboží.

10.   Závěrečná ustanovení  

10.1.     Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, které nejsou výslovně upraveny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, se řídi zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

10.2.     V případě, že dojde mezi společností Polytex s.r.o. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, popř. ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

           Česká obchodní inspekce
           Ústřední inspektorát – oddělení ADR
           Štěpánská 15
           120 00 Praha 2
           Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

10.3.     Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 18. 8. 2021.

 

V Malých Svatoňovicích dne 18. 8. 2021

Miloslav Pola, jednatel

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.